Amacımız

Tüm çalışanların mesleki sağlık sorunlarından korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına bağlı kayıpların ve maluliyetlerin önlenmesi, çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla ulusal politika önerileri geliştirmek, bu zeminde kamuoyu oluşturmak, süreçte rolü olan kamu kurumları, ilgili sosyal taraflar, meslek örgütleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Ülkemizin özgün koşullarını dikkate alan, tüm çalışanların iş sağlığı hizmetlerinden yeterli ve eşit ölçüde yararlanmasını sağlayacak yönetim-organizasyon modeli geliştirilmesi için yürütülecek çalışmalara katılmak, katkıda bulunmak, yeni model önerileri geliştirmek,
İşyeri sağlık hizmetleri ve işyeri hekimliği uygulamaları için uygunluk-yeterlilik kriterlerinin tanımlanmasını, mesleki – teknik standartların geliştirilmesini sağlamak,
İşyeri sağlık hizmetleri ve işyeri hekimliği uygulamaları alanında mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanmasını sağlamak, mesleki yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla bilimsel kongre, sempozyum ve eğitim etkinlikleri düzenlemek,
Mesleki teknik yetkinliklerin geliştirilmesini, mesleki standartlara uyum ve uygunluğun temin edilmesini güvence altına alacak akreditasyon sistemleri geliştirmek, rehberlik, gözetim sağlamak, denetim ve belgelendirme faaliyetleri yürütmek,
Mesleki performansın değerlendirilmesi, mesleki hak ve çıkarların korunması için çalışmalar yürütmek, iletişim, işbirliği ve dayanışma olanakları yaratmak,
İş ve işçi sağlığı alanında üretilen bilimsel bilginin yayılması, tartışılması, yorumlanması, mesleki görgü, bilgi alışverişinin sağlanması, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla haberleşme, iletişim kanal ve araçları geliştirmek, elektronik ve/veya yazılı-basılı yayın faaliyetleri yürütmek,
İşyeri hekimliğinin bir mesleki tercih olarak benimsenmesini özendirmek, desteklemek, bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri, Üniversiteler vb. kurumlarla ile işbirliği yapmak,
İş kazaları ve meslek hastalıklarının görülme sıklığının, dağılımının, nedenlerinin, mekanizmalarının anlaşılması, tanı, tedavi, rehabilitasyon yöntemlerinin iyileştirilmesi, korunma, iletişim, eğitim araç ve materyali geliştirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme çalışmalarının özendirilmesini ve desteklenmesini sağlamak,
Hekimlik meslek etiği ilkelerine paralel olarak iş ve işçi sağlığı, iş güvenliği uygulamaları alanında mesleki etik kuralların tanımlanmasını ve duyurulmasını sağlamak, mesleki otokontrolü geliştirmektir.