İYHD İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketi Sonuçları

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üyesi olan İşyeri Hekimleri Derneği(İYHD)’nin düzenlediği İşyeri Hekimliği 2020 Yılı Asgari Ücret Anketine 119’u üyemiz, toplam 391 işyeri hekimi meslektaşımız katılmıştır. 

Ankette öne çıkan sonuçlar özetle aşağıda, ayrıntılar ise ekteki sunum dosyalarındadır.

Anket sonuçlarının ortaya koyduğu önemli verilerden biri, ankete katılan meslektaşlarımızın çok önemli bir kısmının (%66,4’ü) TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesinin altında ücretlere çalıştığıdır. Bu oran OSGB’lerde çalışanlarda %90 olarak görülmektedir. Bu tespit, işçi sağlığı alanının taşeronlaştırılması ve piyasalaştırılması sürecinde OSGB’lerin işyeri hekimi emeğini ucuzlatan rollerini açıkça göstermektedir.

Ankete katılanların %91,6’sı (dernek üyelerinin %87,4’ü) zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Enflasyon üzerinde artış beklentileri %61,4 olarak 2014 yılından beri yürüttüğümüz anketlerdeki en yüksek orana ulaşmıştır.

TTB hekimlik ücret tarifeleri belirlemeyi sürdürmelidir. Ancak asgari ücret belirlemenin genelde hekim emeğinin, özelde işyeri hekimi emeğinin ucuzlatılmasına engel olamadığı açıktır.

TTB, işyeri hekimliği yapan 10 bin üzerindeki üyesinin sorunlarını tüm açıklığı ile belirlemek ve stratejik eylem planları oluşturmak üzere il, bölge ve ülke ölçeklerinde arama toplantıları ve çalıştaylar düzenlemelidir. Yürütülecek çalışmalara TTB UDEK üyesi ve bu çatı altında işyeri hekimlerini temsil eden tek dernek olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

İşyeri Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu